Garantie

U heeft standaard minimaal 2 jaar fabrieksgarantie op alle producten onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Mocht een artikel defect zijn direct bij ontvangst,dan verzoeken wij u dit binnen 7 dagen aan ons te melden.

Beschadigd of verkeerd product

Wij verzoeken u te controleren bij ontvangst van het artikel of het juiste product onbeschadigd en compleet afgeleverd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk na ontvangst en binnen een redelijke termijn aan ons te melden via mail of telefoon.

Procedure bij klacht na 7 dagen

Indien er zich een garantieprobleem voordoet in de periode nadat eerder genoemde 7 dagen verstreken zijn, dan geldt de normale garantieprocedure. Wat moet u doen? 

1. Neem contact op met de fabrikant/ importeur
Meld het probleem bij de fabrikant/ importeur . Zij kunnen het probleem misschien wel telefonisch verhelpen. Mocht het niet telefonisch te verhelpen zijn, dan hebben de meeste fabrikanten een aan-huis service voor garantie. Het merk zal met u een service afspraak maken en thuis bij u langskomen.

Garantie 5 jaar

Er is een aantal uitzonderingen waarbij de fabrieksgarantie zelfs nog langer is dan de standaard 2 jaar: Bij de merken AEG, Bauknecht, Bosch, NEFF, Siemens, Boretti en Zanussi ontvangt u bij aanschaf van minimaal 4 inbouwapparaten gratis 5 jaar garantie. Voorwaarde hiervoor is wel dat de 4 inbouwapparaten van hetzelfde merk moeten zijn, en u ze moet registreren op de site van de fabrikant. Zie voor meer informatie de website van de desbetreffende fabrikant. Bovenstaande actie geldt alleen voor consumenten in Nederland.
Op Boretti fornuizen geven wij vijf jaar Boretti garantie. Bij Liebherr zeven jaar Liebherr garantie.
 

Extra garantie voor AEG

Voor dit product verlenen wij garantie volgens onderstaande voorwaarden:
Artikel 1
Wij verhelpen kosteloos met inachtneming van de voorwaarden 2 tot en met 17 gebreken aan het product die zich
openbaren binnen 24 maanden vanaf de datum van levering aan de eindgebruiker. In geval van professioneel of
daarmee gelijk te stellen gebruik is de garantie beperkt tot 12 maanden. Voor tweedehands producten geldt eveneens
een termijn van 12 maanden.
Artikel 2
Wij zijn gerechtigd de fabrieksgarantie niet en/of deels te doen gelden wanneer de termijn tussen de aanschafdatum en
de productiedatum van het product langer is dan twee jaar. Dit is uitsluitend ter onze beoordeling.
Artikel 3
De garantieprestatie houdt in dat het product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect
optrad. Gebrekkige onderdelen worden hersteld of vervangen. Kosteloos vervangen onderdelen worden ons eigendom.
Artikel 4
Het gebrek moet terstond gemeld worden om mogelijke verdere schade te voorkomen. De garantieaanspraak vervalt
indien het gebrek niet binnen twee maanden na vaststelling is gemeld.
Artikel 5
Voor een beroep op garantie dient het aankoopbewijs met aankoop- en/of leveringsdatum te worden overlegd. Bij
ontbreken daarvan dient ander overtuigend bewijs te worden overlegd.
Artikel 6
De garantie heeft geen betrekking op schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber,
die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik.
Artikel 7
De garantie heeft geen betrekking op kleine afwijkingen van de gestelde kwaliteit die voor de waarde en deugdelijkheid
van het product onbeduidend zijn.
Artikel 8
De garantie geldt evenmin voor schade veroorzaakt door:
a) chemische en elektrochemische inwerking van water,
b) abnormale milieuomstandigheden in het algemeen,
c) voor het product oneigenlijke bedrijfsomstandigheden,
d) contact met agressieve stoffen.
Artikel 9
De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade die buiten onze verantwoordelijkheid is ontstaan,
niet-vakkundige installatie of montage, verkeerd gebruik, gebrekkig onderhoud, of het niet in acht nemen van de
gebruiks- of montageaanwijzingen.
Artikel 10
Het recht op garantie vervalt wanneer het defect werd veroorzaakt door herstelling of ingrepen door derden die niet
bevoegd of niet deskundig zijn, of wanneer het product voorzien werd van toebehoren of onderdelen die niet origineel
zijn en daardoor een defect veroorzaken.
Artikel 11
Producten die gemakkelijk kunnen worden vervoerd, dienen te worden overhandigd aan of gezonden naar onze
servicedienst. Herstelling ter plaatse kan slechts worden gevraagd voor grote of ingebouwde producten.
Artikel 12
Indien het product zodanig is ingebouwd, ondergebouwd, opgehangen of geplaatst dat de benodigde tijd voor het in- en
uitbouwen samen meer dan 30 minuten bedraagt, worden de hierdoor ontstane extra kosten aan de gebruiker in
rekening gebracht. Schade die ontstaat door abnormale in- of uitbouw komt ten laste van de gebruiker.
Artikel 13
Indien binnen de garantieperiode de herstelling van hetzelfde defect herhaaldelijk mislukt of de herstellingskosten
disproportioneel zijn, wordt in overleg met de gebruiker een gelijkwaardige vervanging geleverd. In geval van vervanging
behouden we ons het recht voor om een vergoeding te rekenen naar rato van de verstreken gebruiksperiode.
Artikel 14
Herstelling onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch aanvang van een nieuwe garantietermijn
tot gevolg.
Artikel 15
Op herstellingen geven wij een garantie van 12 maanden, uitsluitend op hetzelfde gebrek.
Artikel 16
Verdere of andere aanspraken, in het bijzonder vergoeding van schade ontstaan buiten het product, zijn uitgesloten voor
zover een aansprakelijkheid niet wettelijk is vastgelegd.
Artikel 17
In geval van aansprakelijkheid zal een vergoeding de aankoopwaarde van het product niet overtreffen, tenzij wettelijk
anders is bepaald.
Deze garantievoorwaarden gelden voor in Nederland gekochte en/of in gebruik zijnde producten. Indien een product
naar het buitenland wordt gebracht dient de gebruiker na te gaan of het product voldoet aan de technische voorwaarden
(o.a. spanning, frequentie, installatievoorschriften, gassoort, klimaatomstandigheden) in het betreffende land. Voor in het
buitenland aangeschafte producten dient de gebruiker zich te vergewissen van de bepalingen in Nederland.
Noodzakelijke of gewenste aanpassingen vallen niet onder de garantie en kunnen niet altijd worden aangebracht.
Ook na afloop van de garantietermijn staat onze servicedienst u ter beschikking.
Adres Servicedienst
Electrolux Service
Vennootsweg 1
2404 CG ALPHEN AAN DEN RIJN