Garantie

U heeft standaard minimaal 2 jaar fabrieksgarantie op alle producten onverminderd de wettelijke rechten omtrent garantie en conformiteit. Mocht een artikel defect zijn direct bij ontvangst,dan verzoeken wij u dit binnen 7 dagen aan ons te melden.

Beschadigd of verkeerd product

Wij verzoeken u te controleren bij ontvangst van het artikel of het juiste product onbeschadigd en compleet afgeleverd is. Mocht dit niet het geval zijn, dan vragen wij u dit zo snel mogelijk na ontvangst en binnen een redelijke termijn aan ons te melden via mail of telefoon.

Procedure bij klacht na 7 dagen

Indien er zich een garantieprobleem voordoet in de periode nadat eerder genoemde 7 dagen verstreken zijn, dan geldt de normale garantieprocedure. Wat moet u doen? 

1. Neem contact op met de fabrikant/ importeur
Meld het probleem bij de fabrikant/ importeur . Zij kunnen het probleem misschien wel telefonisch verhelpen. Mocht het niet telefonisch te verhelpen zijn, dan hebben de meeste fabrikanten een aan-huis service voor garantie. Het merk zal met u een service afspraak maken en thuis bij u langskomen.

Garantie 5 jaar

Er is een aantal uitzonderingen waarbij de fabrieksgarantie zelfs nog langer is dan de standaard 2 jaar: Bij de merken AEG, Bauknecht, Bosch, NEFF, Siemens, Boretti en Zanussi ontvangt u bij aanschaf van minimaal 4 inbouwapparaten gratis 5 jaar garantie. Voorwaarde hiervoor is wel dat de 4 inbouwapparaten van hetzelfde merk moeten zijn, en u ze moet registreren op de site van de fabrikant. Zie voor meer informatie de website van de desbetreffende fabrikant. Bovenstaande actie geldt alleen voor consumenten in Nederland.
Op Boretti fornuizen geven wij vijf jaar Boretti garantie. Bij Liebherr zeven jaar Liebherr garantie.
 

Extra garantie voor Iomabe

American Appliances BV
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GARANTIE EN DIENST NA VERKOOP
Artikel 1: Installatie – inwerkingstelling van het apparaat
Tenzij anders vermeld op de factuur en/of bestelbon is de installatie niet inbegrepen in de
aankoopprijs. Enkel een gekwalificeerde vakman is bevoegd om de installatie, aansluitingen
en de verbindingen uit te voeren. Elke handeling moet conform de regels en in naleving van
de geldende regelgeving en aanbevelingen van de fabrikant worden uitgevoerd. Deze zijn
weergegeven in de richtlijnen voor het gebruik en onderhoud. Als de koper kiest om het
toestel zelf in werking te stellen doet men dit op eigen verantwoordelijkheid. In geval van
duidelijk gebrek of in geval van afwezigheid van de richtlijnen voor gebruik en onderhoud,
dient de koper dit schriftelijk te laten vastleggen door de verkoper of leverancier op het
moment van overdracht of inwerkingstelling.
Artikel 2: Wettelijke garantie (zonder meerprijs)
Op voorwaarde dat de koper bewijs levert van het verborgen gebrek, dient de verkoper
wettelijk gezien alle gevolgen ervan te herstellen volgens de geldende wetgeving.
Indien de koper zich richt tot de rechtbank voor een gebrek dat zich voordoet tijdens de
wettelijke garantieperiode dan moet de koper dit doen binnen de wettelijke periode zoals
vermeld in het Burgerlijk Wetboek. Voor een verborgen gebrek dat zich voordoet na de
wettelijke garantie periode kan de koper zich enkel richten tot de rechtbank tot het einde
van de 6de maand volgend op het einde van de wettelijke garantieperiode van 2 jaar na
aankoopdatum. In dit laatste geval schorten onderhandelingen met het oog op een minnelijke
oplossing, voorafgaand aan een gerechtelijke vordering, de verjaring van deze termijn van 6
maanden niet op.
De wettelijke garantieverplichting van de verkoper sluit in geen geval de wettelijke
garantieverplichting van de fabrikant uit.
Artikel 3: Contractuele garantie en betalende prestaties
De rechten van de consument tegenover de verkoper, voortvloeiend uit de nationale
wetgeving die van toepassing is op de verkoop van consumentengoederen, worden niet
aangetast door de huidige algemene voorwaarden voor garantie en dienst na verkoop.
De huidige garantie word aangeboden door:
American Appliances BV
Postbus 4
4255 ZG Nieuwendijk
Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant.
Garantietermijn/Duur………………2 jaar op stukken, werkuren en verplaatsing
5 jaar op het hermetische circuit van koelkasten (uitgezonderd werkuren en verplaatsingen)
Aanvangsdatum: Factuurdatum van aankoop van het apparaat
Een gebrek moet zo snel mogelijk worden gemeld om andere mogelijke schade te vermijden
en dit op zijn laatst 2 maanden vanaf de vaststelling van het gebrek door de consument. De garantie is enkel van toepassing op reparaties aangevraagd door de koper op vertoon
van het originele aankoopbewijs (een kopie van dit aankoopbewijs dient aan de reparateur
te worden overhandigd op het ogenblik van zijn aankomst) en uitgevoerd door een erkende
reparateur die handelt op uitdrukkelijk verzoek van American Appliances BV.
Het telefoonnummer om een beroep te doen op de dienst na verkoop is, tenzij anders gemeld
door uw dealer: NL 085 90 20 502/ BE 037 47 00 77
De bijkomende kosten verbonden aan een moeilijke installatie, wat betreft toegankelijkheid,
zijn ten laste van de consument. Dit omvat onder meer, zonder beperkt te zijn tot, de volgende
voorbeelden: buiten lift, stelling, de-installatie en herinstallatie van meer dan 30 minuten, ...
Indien de verkoper en de fabrikant erkennen dat herstelling onmogelijk is of indien de
herstellingskosten disproportioneel blijken te zijn ten opzichte van de waarde van het
apparaat, zal een vervangend toestel worden aangeboden aan de koper, middels betaling van
een coëfficiënt op basis van de ouderdom van het apparaat sinds de datum van aankoop. Deze
coëfficiënt bedraagt 1% (voor huishoud toestellen) of 2% (voor climate control systemen) per
maand van gebruik en word berekend op basis van de laatst gepubliceerde prijs, met inbegrip
van alle belastingen, van het apparaat.
A.
Gewaarborgde Gebreken
Enkel de gebreken die een elektrische, elektromechanische, elektronische of mechanische
origine hebben, met betrekking tot het apparaat, zijn gedekt mits een normaal gebruik van het
toestel.
B.
Grondgebied
De huidige contractuele garanties zijn enkel van toepassing op apparaten verkocht en
geïnstalleerd in Nederland, België en Luxemburg.
C.
Overdracht van garantie
De garantie is verbonden aan het apparaat. Deze garantie word automatisch verworven door
een nieuwe eigenaar voor het resterende gedeelte van de waarborg periode bij overdracht,
overlijden, schenking, ... De eerste koper dient de originele factuur over te geven aan de
nieuwe eigenaar. De huidige garantie vervalt bij de wijziging, de wegneming of de aanpassing
van de gegevens plaat.
D.
Beperking van de garantie
Zijn niet gedekt door de huidige garantie: – De voorrijkosten naar de koper om deze vertrouwd te maken met het gebruik van het
apparaat
– De voorrijkosten naar de koper waarbij geen probleem aan het apparaat kon worden
vastgesteld
– Het vervangen van opgebruikte onderdelen (zoals filters, lampen, zekeringen, deur
dichtingen, ...)
– De problemen met betrekking tot toebehoren (zoals afvoerbuizen, toevoerbuizen, koel
verbindingen, toevoer kabels, ....)
– De problemen voortkomend uit gebruik van onderdelen, die niet conform zijn aan de
aangeraden onderdelen door American Appliances BV
– De problemen voortvloeiend uit de wijziging van de constructie en de originele kenmerken
van het apparaat onder waarborg
– Levensmiddelen
– De schade veroorzaakt door een abnormaal gebruik van het apparaat evenals de schade
voortvloeiend uit een handeling van de koper of een derde, die niet verbonden is aan het
gebruik van het apparaat (zoals inslag, een kras, een verf spat, het breken van de glazen rekjes
of van de plastic of rubberen onderdelen, ...)
– De schade veroorzaakt door het transport van het apparaat door een derde, die niet door
American Appliances BV een goed gekeurde vervoerder is
Zijn eveneens uitgesloten van de huidige garantie, de gebreken en hun gevolgen welke te
wijten zijn aan:
– De tussenkomst van een reparateur die niet op uitdrukkelijk verzoek van American Appliances
BV handelt
– Het niet naleven van de instructies, aangeduid in de richtlijnen voor gebruik en onderhoud
van de fabrikant
– Elke fout in de installatie, de behandeling evenals een gebrek in het onderhoud van het
apparaat
– Een gebruik dat niet conform is aan het gebruik waarvoor het apparaat is bedoeld, en onder
meer een professioneel of collectief gebruik
– En meer in het algemeen, elke andere oorzaak van externe oorsprong
De kosten van verplaatsing, werkuren en transport van het apparaat, gemaakt door een gebrek
dat niet gedekt word door de huidige garantievoorwaarden, evenals elk onderdeel geleverd
door American Appliances BV, zijn ten laste van de koper.
Artikel 4: Eventuele betwistingen
De huidige algemene voorwaarden vallen onder het Nederlands recht. In geval van
moeilijkheden bij toepassing van de huidige voorwaarden, zal de koper, voorafgaand aan elke
gerechtelijke verordening, uitgenodigd worden om een minnelijke oplossing na te streven,
onder meer met de hulp van een consumentenorganisatie of van een professionele organisatie
van de bedrijfstak, of met bijstand van elke andere raadsman van zijn keuze.
Het is hiermede herhaald dat onderhandelingen met het oog op een minnelijke oplossing de
verjaring van de termijn van 6 maanden vanaf het einde van de wettelijke garantieperiode niet
opschorten.
Het is hiermede herhaald dat, bij wijze van algemene regel en onder voorbehoud van
beoordeling door de rechtbank, de naleving van de bepaling van de huidige overeenkomst met
betrekking tot de contractuele garantie verondersteld:
- Dat de koper zijn financiële verplichtingen tegenover de verkoper naleeft
-
Dat de koper het apparaat op een normale wijze gebruikt
-
Dat geen enkele derde die niet erkend is door American Appliances BV tussenkomt voor de
herstelling van het apparaat (tenzij in geval van overmacht en mits toelating van American
Appliances BV)