• check Grote showroom in Eindhoven - 9.8 reviews!
  • check De scherpste internet prijzen
  • check Levering en in Nederland en in België
Bestel uw apparatuur op tijd ivm mogelijk langere levertijden.

Siemens Cashback

Actievoorwaarden
1. Deze actie wordt georganiseerd door BSH Huishoudapparaten B.V., gevestigd aan de Taurusavenue 36,
2132 LS in Hoofddorp (“BSH”). Siemens is onderdeel van BSH.
2. Deze actie is geldig bij aankoop van een actiemodel Siemens inbouw vaatwasser gedurende
de actieperiode van 16 oktober 2023 t/m 17 december 2023.
3. De volgende cashbackbedragen zijn geldig voor ondervermelde actiemodellen:

IQ700 SX87ZX06CE € 75

IQ700 SX67ZX06CE € 75

IQ700 SN87ZX06CE € 75

IQ700 SN67ZX06CE € 75

IQ700 SN57ZS06CE € 75

IQ700 SX67ZX09CN € 50

IQ700 SX67ZX02CE € 50

IQ700 SN67ZX09CN € 50

IQ700 SN67ZX02CE € 50

IQ500 SX95EX11CE € 75

IQ500 SX75EX11CE € 75

IQ500 SX65ZX21BE € 75

IQ500 SX65ZX07CE € 75

IQ500 SX65EX20BE € 75

IQ500 SX65EX11CE € 75

IQ500 SX65EX07CE € 75

IQ500 SN95EX11CE € 75

IQ500 SN75EX11CE € 75

IQ500 SN65ZX21BE € 75

IQ500 SN65ZX07CE € 75

IQ500 SN65EX20BE € 75

IQ500 SN65EX11CE € 75

IQ500 SN65EX07CE € 75

IQ500 SN55ES11CE € 75

IQ500 SN55ES08CE € 75

IQ500 SX75ZX48CE € 50

IQ500 SX65ZX49CN € 50

IQ500 SX65ZX49CE € 50

IQ500 SX65ZX01BN € 50

IQ500 SX65ZX00BN € 50

IQ500 SX65EX10CN € 50

IQ500 SX65EX10CE € 50

IQ500 SR65ZX10ME € 50

IQ500 SR55ZS10ME € 50

IQ500 SN75ZX48CE € 50

IQ500 SN65ZX54CN € 50

IQ500 SN65ZX49CN € 50

IQ500 SN65ZX49CE € 50

IQ500 SN65ZX19CE € 50

IQ500 SN65ZX12CE € 50

IQ500 SN65ZX01BN € 50

IQ500 SN65ZX00BN € 50

IQ500 SN65EX10CN € 50

IQ500 SN65EX10CE € 50

IQ300 SN63EX03AE € 75

IQ300 SX73EX20BE € 50

IQ300 SX73EX01CE € 50

IQ300 SX63EX20BE € 50

IQ300 SX63EX12CN € 50

IQ300 SX63EX01CE € 50

IQ300 SX63EX00CN € 50

IQ300 SN73EX20BE € 50

IQ300 SN73EX01CE € 50

IQ300 SN63EX20BE € 50

IQ300 SN63EX12CN € 50

IQ300 SN63EX01CE € 50

IQ300 SN63EX00CN € 50

IQ300 SN53ES20BE € 50

4. Deze actie is uitsluitend geldig voor in Nederland aangeschafte actiemodellen met uitsluiting van
outlet-modellen en Tweedekans modellen.
5.1 Deelname aan de actie is uitsluitend mogelijk met 1 actiemodel.
5.2 Deelname aan de actie is uitsluitend 1 x per woonadres mogelijk.
5.3 Deelname aan de actie is uitsluitend 1 x per bankrekeningnummer mogelijk.
5.4 Deelname aan de actie is uitsluitend 1 x per e-mailadres mogelijk.
5.5 Indien deze actie verschillende productgroepen betreft, dan wordt deelname per woonadres, per
bankrekeningnummer en per e-mailadres voor maximaal 1 actiemodel per productgroep geaccepteerd.
6. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.
7.1 Het cashbackbedrag zoals vermeld in artikel 3 wordt gegeven op actiemodellen die gekocht zijn bij de
winkel/webshop van aangesloten dealers.

7.2 Voor actiemodellen die rechtstreeks in de webshop www.siemens-home.bsh-group.com/nl/store, via
BenefitsByBSH, via het BSH contact information center of het inspiratiehuis20|20 worden gekocht, wordt het
bedrag zoals genoemd in artikel 3 meteen als korting verrekend bij aankoop; met betrekking tot deze
aankopen wordt dus geen (aanvullende) cashback gegeven. De korting wordt automatisch verrekend of kan
verkregen worden door de kortingscode te gebruiken die op de (actie-) pagina staat.
8. BSH is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij de winkel en webshops
van aangesloten dealers en bij de verkoopkanalen van BSH zelf. Mochten binnen de actieperiode
de actiemodellen niet voorradig zijn, dan ontstaat er geen mogelijkheid later alsnog deel te
nemen aan deze actie. Ook in geval van algehele leverschaarste vanuit BSH van de actiemodellen in
de actieperiode ontstaat geen mogelijkheid om na de actieperiode nog deel te nemen aan de actie.
9. Persoonlijke gegevens worden door BSH en de door haar ingeschakelde hulppersonen uitsluitend
verwerkt voor consumentenactieregistraties, de afhandeling van de verkoop, en fraudeonderzoek en
-preventie. Deze gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet zonder uw toestemming
gebruikt voor reclamedoeleinden.
10. BSH behoudt zich te allen tijde het recht voor ingezonden (persoons)gegevens, documenten en
bijlagen op misbruik en fraude te onderzoeken. Wanneer misbruik of fraude vermoed wordt, behoudt
BSH zich het recht voor om:
• een steekproef te doen en nadere gegevens over de aankoop op te vragen bij een deelnemer.
Wanneer de deelnemer niet reageert, kan BSH besluiten hem uit te sluiten voor deze en
toekomstige BSH-acties;
• een deelnemer en door hem verstrekte gegevens te blokkeren voor verdere deelname aan deze en
toekomstige BSH-acties;
• de gegevens te verwerken voor nader onderzoek betreffende voormalige, actuele en toekomstige
BSH-acties;
• eventuele juridische stappen te nemen jegens de deelnemer;
• onterecht geclaimde cashbacks, alsook door BSH gemaakte kosten voor fraude- en misbruikonderzoek en voor (juridische) procedures te verhalen op de deelnemer;
• al het nodige te doen ter voorkoming en bestrijding van misbruik en fraude.
11. BSH behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te
beëindigen. BSH is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding
of vervangende actie, in welke vorm dan ook.
12. BSH is te allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de actie te beëindigen, zonder dat
zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de
betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.
13. BSH, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld
voor uit de actie voortvloeiende handeling en/of kosten van de deelnemer. BSH en de door haar
ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door
(of namens) de deelnemer voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband
houdend met deze actie, waaronder het niet of niet tijdig verstrekken van het cashbackbedrag.
14 Indien de deelnemer dit op prijs stelt, heeft hij binnen de registratie- / aankoopprocedure de
mogelijkheid aan te geven of hij informatie en mededelingen van BSH wil ontvangen. De hierna
volgende actievoorwaarden gelden alleen voor het aanvragen van de cashback.
15. Deelname aan de actie middels het claimen van de cashback is uitsluitend mogelijk met een
bankrekeningnummer van een bankfiliaal dat gevestigd is in de Europese Economische Ruimte.
16. Voor registratie van het aangekochte actiemodel wordt verwezen naar het registratieformulier op
www.siemens-home.bsh-group.com/nl/acties
17. Uitsluitend geregistreerde aankopen - middels het online registratieformulier - vergezeld van een
kopie van het aankoopbewijs en een foto van het typeplaatje worden in behandeling genomen.
De laatste datum voor registratie is 14 januari 2024.
18. Het is ook mogelijk om na online registratie een kopie aankoopbewijs en een foto van het typeplaatje
per post op te sturen naar: BSH Huishoudapparaten B.V., t.a.v. SI-ERT-23-2012, Antwoordnummer
614, 2130 WB Hoofddorp.
19. In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal niet binnen 10 dagen na online registratie
nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan de actie, zonder dat daardoor enige
aanspraak ontstaat op schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.
20. Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én inzendingen
na de uiterste inzenddatum van 14 januari 2024 worden niet gehonoreerd.
21. Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen verklaart de
deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij de verzochte informatie correct
en naar waarheid te hebben ingediend.
22. De deelnemer ontvangt het cashbackbedrag uiterlijk 4 weken nadat BSH de online registratie met
aankoopbewijs en foto heeft ontvangen en goedgekeurd.
23. Producten die zijn teruggestuurd naar de verkopende partij of door de verkopende partij uit coulance
zijn teruggenomen, komen niet in aanmerking voor deelname aan de actie. Heeft de deelnemer zijn
aanvraag echter al ingediend, dan dient hij het ontvangen cashbackbedrag volledig en zonder aftrek
aan BSH terug te storten. Hiervoor kan hij contact opnemen met siemens.nl@hashting.support.
24. Voor de uitvoering van deze actie maakt BSH gebruik van de diensten van een uitvoerend bedrijf. Dit
bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden documenten en
bijlagen te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken voor deze actie en eventuele
andere acties van BSH in het kader van fraude-onderzoek en -preventie. Mochten er vragen ontstaan
of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover contact met de deelnemer opnemen.
25. Vragen en opmerkingen inzake deze actie of reeds ingediende aanvragen kunnen worden gemeld via
het volgende mailadres: siemens.nl@hashting.support. BSH zal zo spoedig mogelijk reageren.